Category: Politikat e Mbrojtjes

Mbrojtje ndaj atyre që u shërbejmë

Politika e Mbrotjes është një dokument dhe një procedurë që një organizatë/kishë/kamp,qendër/komunitet, qendër/strehë rezidenciale duhet të ketë për të ndihmuar në para ndalimin e abuzimit të mundshëm të fëmijëve/të rriturve të cenueshëm, si dhe mbrojtjen e tyre. Kjo politikë u zhvillua për të pajisur komunitetin fetar, konkretisht Kishën Ungjillore të Shqipërisë me një standard universal Read more

Mund të vazhdoni duke dhënë donacione drejtpërdrejt në llogarinë tonë bankare ne Intesa San Paulo:

AL94208110080000001003131800 USD
AL40208110080000001003131802 LEK
AL83208110080000001003131804 EURO